پرسشنامه

برای مشاهده لیست پرسشنامه های قابل دانلود روی دکمه زیر کلیک کرده و وارد سرور دانلود سایت شوید و از دسته بندی های مورد نظرتان فایل های مناسب را انتخاب و دانلود کنید.

لیست فایل های دانلودی

برای مشاهده لیست فایل ها و دانلود آنها روی این دکمه کلیک کنید

پرسشنامه های رهبری

پرسشنامه چند عاملي رهبري  بَس و آووليو روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. داده هاي مربوط به رهبري تحول آفرين با استفاده از پرسشنامه چند عاملي رهبري كه توسط بَس و آووليو طراحي شده است، به دست می آید. پرسشنامه چند ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات

پرسشنامه عملکرد تحصیلی

پرسشنامه عملکرد تحصیلی  فام و تیلور (1990) روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. این پرسشنامه اقتباسی از پژوهشهای فام و تیلور (1990) در حوزه ی عملکرد تحصیلی است که برای جامعه ی ایران ساخته شده است (فام و تیلور، 1990، به ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات

پرسشنامه اضطراب امتحان

پرسشنامه اضطراب امتحان  ساراسون (1985) روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. در اين تحقيق به منظور تعيين ميزان اضطراب امتحان، مقياس 37  ماده اي اضطراب امتحان ساراسون (1985) مورد استفاده قرار گرفته است. اين مقياس، يك پرسشنامه كوتاه است كه آزمودني ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. مقیاس سنجش مهارت هاي اجتماعی ماتسون که توسط ماتسون و همکاران در سال 1983 براي سنجش مهارت هاي اجتماعی افراد 4 تا 18 سال تدوین گردیده است. این مقیاس داراي ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات

پرسشنامه هوش سازمانی

پرسشنامه هویت سازمانی پچن روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. برای سنجش هویت سازمانی از مدل سه مولفه ای پچن استفاده شد. مولفه های هویت سازمانی(18 سوال) در طیف پنج گزینه ای لیکرت خواهد بود. برآورد پايايي پرسشنامه اين تحقيق نيز ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات

پرسشنامه معنویت سازمانی

پرسشنامه معنویت سازمانی  میلیام و فرگوسن روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. برای سنجش معنویت سازمانی از مدل 5 مولفه ای میلیام و فرگوسن استفاده شد.مولفه های معنویت سازمانی(17 سوال) در طیف پنج گزینه ای لیکرت خواهد بود. برآورد پايايي پرسشنامه ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات

پرسشنامه رابطه مدیریت دانش و نوآوری

پرسشنامه رابطه مديريت دانش و نوآوری محصول( دانگ یانگ 2011) روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. پرسشنامه تحقیق بر گرفته از تحقیقات دانگ یانگ در سال 2011 بوده است، شامل4 شاخص  و16 سوال  پنج گزینه ای است.و بر اساس مقیاس لیکرت ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات

پرسشنامه سرمایه اجتماعی

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ) رحمانیان و همکاران 1392( روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. این پرسشنامه توسط رحمانیان و همکاران 1392 ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است. در تحقیق حاضر برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات

پرسشنامه مدیریت دانش

پرسشنامه مدیریت دانش ( رحمانیان و همکاران 1392) روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. این پرسشنامه توسط رحمانیان و همکاران 1392 ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است. در تحقیق حاضر برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات

پرسشنامه عملکرد بازاریابی

پرسشنامه عملکرد بازاریابی (دهقان و همکاران 1392) روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. این پرسشنامه توسط دهقان و همکاران 1392 ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است. به منظور جمع آوری اطلاعات پرسشنامه 10 سوالی عملکرد بازاریابی استفاده ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات

پرسشنامه دهقان و همکاران

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) دهقان و همکاران 1392 روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. این پرسشنامه توسط دهقان و همکاران 1392 ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه 20 ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات

پرسشنامه جذب مشتری

پرسشنامه رابطه کاربرد خدمات الکترونیکی تلفن همراه باجذب مشتری (احمدی و همکاران 1392) روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. این پرسشنامه دارای 21 سوال بوده و توسط احمدی و همکاران 1392 ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات

پرسشنامه رابطه فرهنگ سازمانی

پرسشنامه بررسي رابطه فرهنگ سازماني و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. این پرسشنامه دارای 30 سوال بوده و توسط عابدی جیران و همکاران 1392 ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است. ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات

پرسشنامه رفتار خرید

پرسشنامه بررسی رابطه عوامل موثر بر رفتار خرید صنایع دستی گردشگران با میزان خرید صنایع دستی (امیرخانی و همکاران 1393) روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. رشته کارآفرینی فرهنگی  هست این پرسشنامه توسط امیرخانی و همکاران 1393 ساخته شده است و روایی ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات

پرسشنامه عشق

پرسش نامه عشق (بلوکي و همکاران1390 ) روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. پرسش نامه محقق ساخته (بلوکي و همکاران1390 )عشق که جهت سنجش و ارزيابي ميزان عشق در رابطه زناشويي به کار مي رود ابتدا شامل 48 سوال بوده و ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات

پرسشنامه روانشناسی

پرسش نامه بهزيستي روان شناختي (ریف[1]) 50 سوالي روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. پرسش نامه بهزيستي روان شناختي (ريف ) [1]که توسط ريف و کيز[2] تهيه  و به دست زهره قرباني تدوين و آماده سازي شده است.     در دهه اخير ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات

پرسشنامه رضامندی رناشویی

پرسش نامه رضامندي زناشويي(انریچ[1])50 سوالي روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. پرسش نامه رضايت از زندگي زناشويي(انريچ)[1]، که توسط ديويد اچ . اولسون [2]، ديويد جي . فورنير [3]، و جوئن ام . دراکمن[4] تهيه شده است پرسش نامه انريچ يک ابزار ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات

پرسشنامه تعصب

پرسشنامه تعصب( بهرمان و همکاران 92-93)بر اساس نظریه آدورنو روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. این پرسشنامه دارای 40 سوال بوده و توسط بهرمان و همکاران 92-93 ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است. پرسشنامه محقق ساخته تعصب ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات

پرسشنامه انگیزش کارکنان

پرسشنامه انگیزش کارکنان (شیخ حسینی نژاد 1392) روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه انگیزش کارکنان است . این پرسشنامه دارای پنج مولفه؛  احساس امنیت، احساس اجتماعی، احساس احترام، احساس استقلال و احساس خود شکوفایی ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات

پرسشنامه عدالت سازمانی

پرسشنامه عدالت سازمانی مبتنی بر مدیریت اسلامی ایمان صباغ، 1388 روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. اولین ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامه حاضر برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ایمان صباغ، 1388 با عنوان بررسی بستگی عدالت سازمانی ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات

پرسشنامه خشونت محیط کار

پرسشنامه خشونت در محیط کار  (فرهنگ مهر و همکاران 1393) روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. این پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد که شامل 28 گویه می­باشدو توسط فرهنگ مهر و همکاران 1393 ساخته شده است .این پرسشنامه بعد از تدوین ابتدایی، ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات

پرسشنامه مقیاس تاب آوری

پرسشنامه مقیاس تاب آوری کونورو دیویدسون(CD-RISC) روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. این پرسشنامه را کانرودیوید سون(2003) با مرورمنابع پژوهشی 1991-1979 حوزه تاب آوری تهیه کردند. بررسی ویژگی های روان سنجی این مقیاس درشش گروه،جمعیت عمومی،مراجعه کنندگان به بخش مراقبت های ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات

پرسشنامه سنجش نگرش های مذهبی

پرسشنامه سنجش نگرش های مذهبی  سراج زاده مدل گلاک وستارک روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. پرسشنامه سنجش نگرش های مذهبی مسلمانان توسط سراج زاده(1377؛شریفی،1381)وبراساس مدل گلاک وستارک(1965؛ همان منبع)با اسلام شیعی تطبیق داده ومتناسب شده است.این پرسش نامه شامل 26عبارت ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات

پرسشنامه توانمندی زنان

پرسشنامه توانمندی زنان ( کریمی 1392) روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. پرسشنامه توانمندی که برخی سؤالات محقق ساخته )کریمی و همکاران 1392 (و برخی از پرسشنامه ایست که گاپتا[1] و سریواتاوا[2] در مقاله‌ی خود به نام ابعاد توانمندسازی زنان استفاده ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات

پرسشنامه شکاف دیجیتالی

پرسشنامه شکاف دیجیتالی  کریمی 1392 روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. پرسشنامه‌ی شکاف دیجیتالی محقق ساخته می‌باشد و توسط کریمی و همکاران 1392 ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است. 4-1- فهرست متغیرهای مستقل(شکاف دیجیتالی) و گویه های ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات

پرسشنامه سواد رسانه ای

پرسشنامه سواد رسانه اي (فلسفي و همکاران 1393) روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و توسط (فلسفي و همکاران 1393) ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است. شامل سئوال هاي مربوط ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات

پرسشنامه سبک زندگی

پرسشنامه سبك زندگي  (فلسفي و همکاران 1393) روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده و توسط (فلسفي و همکاران 1393) ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است. ابزار مزبور در اين پژوهش, محقق ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات

کیفیت زندگی

پرسشنامه کیفیت زندگی  وار و شربون  فرم کوتاه 36 روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. فرم کوتاه 36 توسط وار و شربون در سال 1992 در کشور امریکا برای اندازه گیری کیفیت زندگی مرتبط با سلامت افراد سالم و بیمار طراحی ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات

سلامت معنوی

پرسشنامه سلامت معنوی پالوتزین و الیسون (1982) روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. پرسشنامه مقیاس سلامت معنوی (Spiritual well being) (SWB) Palutzian  و Ellison جهت سنجش سلامت معنوی مورد استفاده قرار گرفتند. پرسشنامه 20 سوالی سلامت معنوی پالوتزین و الیسون (1982) که ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات
پرسشنامه کیفیت خدمات آلبرت روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. از پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات آلبرت که در پژوهشنامه مدیریت دکتر سید محمد مقیمی جلد نهم و دهم چاپ شده است استفاده گردیده است. کیفیت خدمات با 5 مولفه شامل 19 گویه ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات
پرسشنامه رابطه سرمایه اجتماعی( در ابعاد فردی و تیمی) با تسهیم دانش(آشکار و پنهان) در کارکنان مرد ( یان یو (2013)) روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه  استاندارد برگرفته از تحقیقات یان یو (2013) است. سوالات پرسشنامه بصورت ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات

پرسشنامه خود تنظیمی

پرسشنامه یادگیری خود تنظیمی (كوشان93 ) روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. پرسشنامه یادگیری خود تنظیمی است که خود تنظیمی در این پرسشنامه دارای دو خرده مقیاس کاربرد راهبرد شناختی و خود تنظیمی ( مدیریت منابع و فراشناخت با هم ) ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات

پرسشنامه مدیریت کلاس

پرسشنامه سبک مدیریت کلاس (كوشان93 ) روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. پرسشنامه سبک مدیریت کلاس است که شامل 25 سؤال در سه مقیاس (مدیریت رفتار ،افراد و آموزش) است. مدیریت آموزش 13 سؤال، مدیریت افراد 8 سؤال و مدیریت رفتار ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات
پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت  WHOQOL-BREF روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. برای بررسی کیفیت زندگی نیز از پرسشنامه کیفیت زندگی WHOQOL-BREF که دارای 4 بعد می باشد استفاده شد. قابل ذکر است که اعتبار و روایی ابزارهای مورد استفاده در ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات
پرسشنامه ویژگیهای شخصیت NEOPI-R (مک کری و کوستا) روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. و برای سنجش ویژگیهای شخصیت از پرسشنامه NEOPI-R که دارای پنج بعد می باشد استفاده شده قابل ذکر است که اعتبار و روایی ابزارهای مورد استفاده در تحقیق ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات
پرسشنامه سبکهای عشق ورزی استرنبرگ روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. براي سنجش سبکهای عشق ورزی از پرسشنامه استرنبرگ (1989) که دارای ابعاد سه گانه می باشد؛ استفاده شده است قابل ذکر است که اعتبار و روایی ابزارهای مورد استفاده در تحقیق ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات

پرسشنامه رفتار شهروندی

پرسشنامه رفتار شهروندی ( خلیلی¬پیله¬درق1391) روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. به منظور آزمون فرضیه­های تنظیم شده این تحقیق، از پرسش­نامه محقق ساخته ( خلیلی¬پیله¬درق1391) که با توجه به متغیرهای تحقیق و عملیاتی نمودن آنها تنظیم شده، استفاده گردیده است. پرسش­نامه رفتار شهروندی ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات

پرسشنامه رهبری تحول آفرین

پرسشنامه رهبری تحول آفرین ( خلیلی¬پیله¬درق1391) روایی و پایایی دارد نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد. به منظور آزمون فرضیه­های تنظیم شده این تحقیق، از پرسش­نامه محقق ساخته (خلیلی¬پیله¬درق1391) که با توجه به متغیرهای تحقیق و عملیاتی نمودن آنها تنظیم شده، استفاده گردیده است. پرسش­نامه مربوط ...
70,000 ریال
مشاهده جزئیات
سلاح هاي هسته اي (30 صفحه ورد) بمب هسته اي چگونه كار مي‌كند؟ شما احتمالاً در كتابهاي تاريخ خوانده‌ايد كه بمب هسته‌اي در جنگ جهاني دوم توسط آمريكا عليه ژاپن بكار رفت و ممكن است فيلم‌هايي را ديده باشيد كه در آنها بمب‌هاي هسته‌اي ...
29,000 ریال
مشاهده جزئیات