تحقیق پروژه کارآموزی پراید

گزارش کارآموزی پراید

(۱۰۶ صفحه) ورد

عنوان:                                                                                شماره صفحه

پیشگفتار……………………………………………………………………………………………….۱

مقدمه…………………………………………………………………………………………………..۴

موقعیت شرکت……………………………………………………………………………………۶

تاریخچه شرکت………………………………………………………………………………….۸

خودروهای تولیدی شرکت………………………………………………………………..۱۰

خودروهایی که در گذشته تولید شده………………………………………………..۱۰

تولیدات فعلی شرکت………………………………………………………………………..۱۴

تولیدات آینده شرکت……………………………………………………………………….۱۷

سالن اصلی تولید بدنه…………………………………………………………………….۱۹

خط تولید پرایدGTX…………………………………………………………………….22

پانل های کنترل…………………………………………………………………………….۲۵

تئوری کار در سالن تولید بدنه…………………………………………………….۲۷

دستگاههای جوشCO2………………………………………………………………36

دستگاه جوش آرگون………………………………………………………………..۳۸

کاربردهای سیلر……………………………………………………………………….۴۳

پمپ سیلر…………………………………………………………………………….۴۵

سالن رنگ……………………………………………………………………………۴۷

جداول رنگ آمیزی………………………………………………………………۵۶

ایمنی و بهداشت………………………………………………………………….۵۷

جلوگیری از انفجار و اشتعال……………………………………………..۵۸

بهینه سازی در تولید بدنه………………………………………………….۶۱

نتیجه گیری………………………………………………………………………۷۲

خلاصه فعالیت های انجام گرفته :

گزارش فوق در مدت تقریباً ۴۰ روز در شرکت  پارس خودرو تدوین گردیده است در این مدت از چندین سالن دیدن بعمل آوردم و با طرز کار دستگاههای صنعتی……..

………………………………………

23 Mar 2019